IRFE Spring/Summer 2013

IRFE Spring/Summer 2013

IRFE Spring/Summer 2013
Photographer: Alexey Kolpakov
Stylist: Svetlana Tanakina
Make-up: Alexey Molchanov